Till innehåll på sidan

Utlysning för faststöd 2022

Publicerad 2021-08-27

Avsiktsförklaring av hur det fasta stödet 2022 kommer att användas

Hur det fasta stödet, 4 MSEK/år, ska användas och redovisas framgår i texten i SKC verksamhetsplan:

"I det fasta stödet kan ingå

  • stöd till tjänster för undervisande personal
  • studiebesök och laborationer.

SKC formulerar riktlinjer för hur det fasta stödet ska specificeras. Kriteriet för stöd till tjänster är att det ska vara stöd till forskning, t.ex. handledning, eller utveckling av kurser och kursmaterial. Högskolorna ska därefter lämna en avsiktsförklaring hur det fasta stödet ska utformas för resp. högskola. Denna ska godkännas av SKC styrelse. Verksamhetsrådet följer årligen upp om det fasta stödet har använts enligt resp. högskolas avsiktsförklaring för att styrelsen ska vid behov kunna besluta om eventuell ändring av det fasta stödet.”

Som framgår av texten ovan så är det styrelsen som avgör hur det fasta stödet på 4 MSEK/år fördelas mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet (UU).

Avsiktsförklaring av hur man avser att använda ett fast stöd år 2022

Även år 2022 är det budgeterat totalt 4 MSEK till fast stöd till de tre lärosätena. SKC önskar en kortfattad och tydlig avsiktsförklaring om hur man önskar prioritera angelägna behov samt vilka effektmål skulle kunna nås. Som framgår av verksamhetsplanen kan stödet användas till forskning (inklusive handledning) eller utveckling av kurser och kursmaterial. Behoven ska specificeras och uppskattad kostnad för respektive behov ska anges.

Avsiktsförklaringen för år 2022 ska skickas senast kl 09:00 den 4 oktober er 2021 till:

skc@kth.se och gustaf.lowenhielm@gmail.com

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2021-08-27